Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de diensten van AD MEGATEC BVBA ("AD Megatec", "we" of "wij"). AD Megatec is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te 7780 Komen, Textielstraat 18, België en met ondernemingsnummer BE 0445.842.484

AD Megatec verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (via ons contactformulier, offerteformulier of nieuwsbriefformulier). AD Megatec treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verschaffen met betrekking tot de persoonsgegevens die AD Megatec verzamelt, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en wat er precies gebeurt met uw persoonsgegevens.

Het privacybeleid kan aangepast worden, onder meer ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 5 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens die u zelf verstrekt
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
 • Persoonsgegevens die wij automatisch verkrijgen
  • Tijdstip bezoek website
  • Duurtijd van bezoek
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat zij deel uitmaken van hetzelfde advertentienetwerk)
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat-type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jo.moreels@admegatec.com , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

AD Megatec zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende rechtmatigheidsgronden:

 • Toestemming: u kan uw toestemming verlenen door bv. een aanklikvakje aan te duiden bij een bezoek aan onze website of door het stellen van een andere positieve actie waarvan wij kunnen afleiden dat u de bedoeling had uw toestemming te verlenen (bv. het invullen van het contactformulier of offerteformulier). Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken voor toekomstige verwerkingen. U zal zich echter niet kunnen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voorheen, d.w.z. wanneer AD Megatec over een geldige toestemming beschikte, reeds was verricht.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op AD Megatec
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AD Megatec of van een derde (enkel in uitzonderlijke omstandigheden).

Waarom we gegevens nodig hebben

AD Megatec verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om in staat te zijn uw verzoeken in te willigen en informatie op uw vraag te verlenen
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • om een opdracht of andere overeenkomst voor u en/of uw onderneming te kunnen uitvoeren en opvolgen
 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om gepersonaliseerde services te kunnen bieden
 • AD Megatec analyseert uw gedrag op de website om 1) de website technisch en functioneel te beheren, 2) onze website te verbeteren en 3) ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Hoe lang we gegevens bewaren

AD Megatec zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of wettelijk toegestaan is. Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal AD Megatec uw persoonsgegevens verwerken ten minste zolang er een contractuele relatie is tussen u en AD Megatec. 

Voor direct marketing doeleinden bedraagt de bewaartermijn 7 jaar. Wij zullen uw e-mailadres niet langer gebruiken indien wij een foutmelding krijgen op dit adres. 

Delen met anderen

AD Megatec verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van bepaalde verwerkingsactiviteiten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In de volgende omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden:

 • Bepaalde verwerkers die handelen in naam van AD Megatec voor het uitvoeren van marketingdiensten (bv. mailings);
 • IT-dienstverleners die voorzien in technische assistentie;
 • Advocaten en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kan AD Megatec uw persoonsgegevens overdragen naar advocaten en externe adviseurs wanneer dit noodzakelijk is voor adviesverlening of de verdediging van onze rechten.
 • Toezichthoudende autoriteiten in geval van een rechtmatig verzoek.

Gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

Beveiliging

AD Megatec neemt de bescherming van gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jo.moreels@admegatec.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een specifieke reikwijdte of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden of uitzonderingen:

Recht van inzage (artikel 15 GDPR)
Recht op rectificatie (artikel 16 GDPR)

Wanneer wij zouden beschikken over onjuiste of onvolledige persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon, hebt u het recht verbetering of aanvulling van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op “gegevenswissing” (recht op vergetelheid) (artikel 17 GDPR)

In sommige gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te wissen op uw verzoek, bv. wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR)

U kan verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt, bv. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die AD Megatec in staat stelt deze juistheid te controleren. Indien de verwerking beperkt wordt, zullen uw persoonsgegevens slechts verwerkt worden met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor het gerechtvaardigd belang van AD Megatec. Als uitzondering op dit recht blijft opslag van uw persoonsgegevens, binnen de wettelijke grenzen, steeds mogelijk.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 GDPR)

In bepaalde gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens in een 'gestructureerde, gangbare en machine leesbare' vorm te verkrijgen en deze rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (indien dit technisch mogelijk is). Dit recht heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan AD Megatec en omvat geen informatie die wij verkrijgen van derden.

Recht van bezwaar (artikel 21 GDPR)

Algemeen: als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van AD Megatec, heeft u de mogelijkheid redenen aan te brengen die verband houden met uw specifieke situatie en bezwaar te maken tegen deze verwerking. AD Megatec zal vervolgens de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder doorwegen of wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk in de context van een rechtsvordering.
Direct marketing: u kan steeds vragen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doelstellingen van direct marketing te staken zonder hiervoor een specifieke reden op te geven.

Recht om niet onderworpen te worden profilering (artikel 22 GDPR)

AD Megatec zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor profileringsdoeleinden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend (zie punt IV).

Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde op eenvoudige wijze in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet.

Wenst één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, kan u een verzoek sturen via e-mail naar jo.moreels@admegatec.com . Graag willen wij u eraan herinneren dat AD Megatec uw verzoek niet kan verwerken zonder bewijs van uw identiteit. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is verricht, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AD Megatec zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

In overeenstemming met artikel 77 GDPR hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar uw werkplek is of waar de beweerde inbreuk van uw rechten op grond van de GDPR is begaan. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende overheid in België en kan gecontacteerd worden via commission@privacycommission.be.